Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Prawne podstawy funkcjonowania

Akty prawne regulujące zasady prowadzenia działalności operacyjnej KDPW S.A. i relacje z uczestnikami:

1/ w zakresie prawa krajowego:
2/ w zakresie prawa UE:

Działalność KDPW jako centralnego depozytu papierów wartościowych jest prowadzona na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 CSDR, udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2020 r. Decyzją z dnia 22 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła KDPW zezwolenia na rozszerzenie działalności centralnego depozytu papierów wartościowych w zakresie niebankowej usługi pomocniczej nieobjętej pierwotnym zezwoleniem – usługi wsparcia w zakresie raportowania do repozy-torium transakcji (spółka nie rozpoczęła świadczenia tej usługi). Decyzją z dnia 20 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła KDPW zezwolenia na rozszerzenie działalności centralnego de-pozytu papierów wartościowych w zakresie kolejnej niebankowej usługi pomocniczej nieobjętej pierwotnym zezwoleniem - sprzedaż danych innym podmiotom niż wymienione w sekcji B pkt 4 lit. c za-łącznika CSDR (spółka rozpoczęła świadczenie tej usługi od stycznia 2022 r.).
W zakresie usługi repozytorium transakcji KDPW działa na podstawie decyzji o rejestracji, o której mowa w art. 55 EMIR, podjętej w dniu 7 listopada 2013 r. przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W dniu 6 maja 2020 r. ESMA podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z rozporządzeniem SFTR. W zakresie usługi zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM) KDPW działa na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 31 lipca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 131a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Działalność operacyjna KDPW w zakresie poszczególnych usług świadczona jest na podstawie odrębnych regulaminów, są to:

Sferę korporacyjną spółki regulują:
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
  • Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KDPW,
  • Regulamin Rady Nadzorczej KDPW,
  • Regulamin Zarządu KDPW,
  • Regulamin Organizacyjny KDPW,
  • ustanowione w Spółce inne regulacje wewnętrzne, a w szczególności polityka zapobiegania konfliktom interesów, polityka zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance).
Ostatnia aktualizacja:21-04-2022 Do góry