Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Biuletyn Informacji Publicznej


  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.
Główne działania Grupy są zorientowane na rozwój organiczny i budowanie w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, zintegrowanego portfela usług post-transakcyjnych oraz usług dodanych, tworzących kompleksową ofertę dla uczestników polskiego rynku finansowego.
Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych.
Ponadto KDPW realizuje szereg usług dla emitentów, związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.
W ramach Krajowego Depozytu funkcjonuje KDPW_TR - Repozytorium Transakcji, ARM - zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy oraz Agencja Numerująca nadająca kody ISIN, FISN, CFI oraz LEI.
KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, której zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. Izba KDPW_CCP posiada europejską autoryzację dla rozliczeń w PLN oraz EUR i prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

 


ADRES FIRMY:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

 
NIP: 526-10-09-528
REGON: 010789310 
LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000081582
 
 
Osoby redagujące biuletyn:
Anna Miernicka-Szulc
T 22 537 94 20
Anna.Miernicka-Szulc@kdpw.pl