Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów

 
* Nowe wzory wniosków o rejestrację papierów wartościowych w KDPW, listów księgowych dotyczących rejestracji oraz wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent
Od dnia 12 kwietnia 2022 r. KDPW wymaga od emitentów papierów wartościowych dodatkowych informacji oraz dokumentów związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzeń Rady Europy nr 833/2014 oraz nr 765/2006 (ze zmianami) dotyczących środków ograniczających wprowadzonych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. W związku z powyższym od 12 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków o rejestrację papierów wartościowych w KDPW, listów księgowych dotyczących rejestracji oraz wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent.
UE1 Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych,
E1 Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo (emitent),*
E1A Informacja o zmianie danych dotyczących Emitenta,
E1B Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent) oraz umowy o rejestrację,
E1C Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo (emitent),
E1D Oświadczenie emitenta dotyczące ustanowienia/odwołania agenta,
E4 Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku
E4a Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku - upoważnienie
E4b Wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku – pełnomocnictwo
E8 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E8A Wniosek o zarejestrowanie akcji (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E8B Wniosek o zarejestrowanie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego (pod warunkiem dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzenia do ASO/rozpoczęcia notowania w ASO),*
E9 Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych innych niż akcje (bezwarunkowe),*
E9A Wniosek o zarejestrowanie akcji (bezwarunkowe),*
E9B Wniosek o bezwarunkowe zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych (akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego),*
E10 List księgowy akcji,*
E10A Aneks do Listu księgowego akcji – zmiana oznaczenia zarejestrowanych serii akcji
E11 List księgowy dla praw do akcji (PDA),*
E12 List księgowy praw wynikających z zapisów na papiery wartościowe nowej emisji - dot. rejestracji PNE
E12A Aneks do Listu księgowego PNE – dookreślenie liczby rejestrowanych PNE
E13 List księgowy dłużnych papierów wartościowych – dot. rejestracji obligacji / listów zastawnych / bankowych papierów wartościowych,*
E13A Aneks do Listu księgowego/Dokument aktualizujący – dot. zmian w zakresie zarejestrowanych w systemie KDPW papierów dłużnych
E14 List księgowy certyfikatów inwestycyjnych,*
E14A Aneks do Listu księgowego certyfikatów inwestycyjnych
E15 List księgowy warrantów subskrypcyjnych,*
E15A List księgowy akcji - realizacja uprawnień w ramach kapitału warunkowego (warranty),*
E15B List księgowy akcji - realizacja uprawnień w ramach kapitału warunkowego (obligacje zamienne),*
E16 Wniosek o zarejestrowanie jednostkowych praw poboru (JPP),*
E17 List księgowy jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E17A Aneks do listu księgowego jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE)
E18 Informacja o liczbie akcji przypadających do objęcia w wyniku zapisów dodatkowych
E19 Oświadczenie o dojściu emisji do skutku
E20 Oświadczenie o dokonaniu przez KRS wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
E21 Wniosek o dokonanie wymiany papierów wartościowych (podział),
E22 List księgowy podziału papierów wartościowych,
E23 Wniosek o dokonanie scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§ 203-209 SzZD),
E24A List księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD)
E24A1 Aneks do listu księgowy scalenia akcji (przeprowadzanego zgodnie z §§203-209 SzZD),
E24C List księgowy wymiany akcji (scalenie §§ 196-202 SzZD),
E24D List księgowy umorzenia akcji (składany przy umorzeniu przymusowym akcji zgodnie z §202 SzZD),
E26 List księgowy wydzielenia akcji i oznaczenia nowym kodem ISIN,
E38 Aneks do Listu księgowego (podwyższenie/obniżenie wartości nominalnej),
E39 Wniosek o dokonanie asymilacji,
E39A Wniosek o dokonanie asymilacji certyfikatów inwestycyjnych zarejestrowanych w depozycie za pośrednictwem agenta emisji,
E40 List księgowy asymilacji papierów wartościowych,
E42 Wniosek o dokonanie konwersji papierów wartościowych,
E43 List księgowy konwersji papierów wartościowych,
E44 Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu w związku z ich umorzeniem,
E44a Wniosek o wycofanie warrantów subskrypcyjnych z depozytu papierów wartościowych w związku z upływem terminu ich wykonania,
E45 List księgowy (składany przy umorzeniu papierów wartościowych),
E45a Aneks do listu księgowego dot. wyrejestrowania warrantów subskrypcyjnych,
E49 List księgowy akcji (składany przy zamianie akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych) w przypadku łączenia się spółek publicznych,
E50 Wniosek o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w KDPW oraz o wycofanie akcji z depozytu,
E51A Wniosek o wystawienie oświadczenia w związku z dokonanym wykupem obligacji,
E54A Wniosek o umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją FIZ,
E55 Oświadczenie dot. formy akcji,
E56 List księgowy akcji - dla akcji zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),*
E57 Oświadczenie Notyfikacja prospektu (PL, EN),
E58 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem macierzystym (PL, EN),
E59 Wniosek o rejestrację papierów wartościowych zagranicznego emitenta_KDPW depozytem wtórnym (PL, EN),
E60 List księgowy obligacji/certyfikatów - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej (PL, EN),*
E61 Aneks do listu księgowego akcji (rejestracja akcji pod kod istniejący) - dla papierów wartościowych zdeponowanych w zagranicznej instytucji depozytowo-rozliczeniowej,*
E63 Oświadczenie dotyczące obowiązku sporządzenia prospektu albo innego dokumentu informacyjnego,
E64 Wniosek o potwierdzenie stanu salda papierów wartościowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
UE32 Spis nabywców,
E100 Wniosek o zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych, **
E101 List księgowy akcji, **
E102 Aneks do listu księgowego akcji, **
E103 Wniosek o zarejestrowanie warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych, **
E104 List księgowy warrantów subskrypcyjnych, **
E105 Aneks do listu księgowego warrantów subskrypcyjnych, **

** dotyczy rejestracji papierów wartościowych wyemitowanych przed dniem 1 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja:20-09-2022 Do góry