Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Identyfikacja akcjonariuszy

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GIEŁDOWEJ
Informacje ogólne
Przewodnik - Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej

Brak możliwości uzyskania raportu dot. identyfikacji akcjonariuszy przez spółkę, której akcje notowane są na rynku NewConnect Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Krajowy Depozyt realizuje czynności związane z identyfikacją akcjonariuszy, wyłącznie dla emitentów będących spółkami giełdowymi tj. notowanymi na rynku regulowanym (zgodnie z art. 68j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dla emitentów będących spółkami z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającymi statusu spółki publicznej (spółki niepubliczne - zgodnie z przepisami KSH).
Mając na uwadze powyższe, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości pozyskania przez spółkę, której akcje notowane są na rynku NewConnect, danych odpowiadających danym w rejestrze akcjonariuszy tak długo, jak długo jak spółka nie przeniesie się na rynek regulowany (uzyskanie statusu spółki giełdowej), albo nie zrezygnuje z listingu akcji (status spółki niepublicznej).
Ponadto informujemy, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nie prowadzi rejestru akcjonariuszy w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie dysponuje co do zasady wykazem akcjonariuszy spółek posiadających zarejestrowane w depozycie akcje, gdyż jako centralna instytucja depozytowa prowadząca depozyt papierów wartościowych, zasadniczo rejestruje papiery wartościowe na kontach depozytowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych dla uczestników KDPW (banki, firmy inwestycyjne), które nie pozwalają na identyfikację osób posiadających dane papiery wartościowe.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ ZGODNIE Z KSH
Informacje ogólne
Przewodnik - Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepublicznej
Ostatnia aktualizacja:28-07-2022 Do góry