Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Sąd Polubowny

Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z zakresem działalności Spółki, rozstrzyga Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 
 W skład Sądu Polubownego wchodzi 10 sędziów, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Polubowny orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron ma prawo do wyznaczania jednego sędziego. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.

Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW S.A.

  

Sędziowie Sądu Polubownego przy KDPW:

 

Prezes Sądu – prof. dr hab. Marek Michalski
Wiceprezes Sądu – Lech Skrzynecki

Sędziowie:

Jacek Cieplak
dr Paweł Gładysz
Norbert Jeziolowicz
Edyta Juszczyńska
Marcin Marczuk
Danuta Pajewska
Małgorzata Paszkiewicz
Marek Wodnicki
Ostatnia aktualizacja:23-06-2022 Do góry