Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupa KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych, świadczenie szeregu usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem Funduszem Gwarancyjnym, prowadzenie i zarządzanie systemem rekompensat, sprawowanie nadzoru nad zgodnością wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, w ramach usługi Repozytorium Transakcji – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o transakcjach na rynku pochodnych i o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w ramach usługi ARM za przekazywanie do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji, a w ramach agencji numerującej – za nadawanie papierom wartościowym i podmiotom prawnym unikalnych kodów identyfikujących.
Akcjonariuszami spółki są w równych częściach: Skarb Państwa,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.
Akcje Spółki mogą nabywać wyłącznie: spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, jak również rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, posiadające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jeżeli podlegają one nadzorowi właściwego organu nadzoru tego państwa.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
     

KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń.
Akcje spółki KDPW_CCP są w 100 proc. własnością KDPW. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie KDPW, spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium RP, NBP, a także będące uczestnikami KDPW lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę: banki, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne.

KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł.

Ostatnia aktualizacja:30-11-2021 Do góry