Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zespół Doradczy i Komitet Użytkowników

Zespół Doradczy
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zespół Doradczy opiniuje sprawy dotyczące sprawozdań Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych Krajowego Depozytu, sprawozdań z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji Krajowego Depozytu wydawanych na podstawie tych regulaminów. W skład Zespołu Doradczego wchodzą przedstawiciele GPW w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.

 

Przewodniczący*

 *w związku z rezygnacją Przewodniczącego Zespołu Doradczego, złożoną z dniem 15 stycznia 2017 r., do czasu powołania jego następcy, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego

 

Zastępca Przewodniczącego

DARIUSZ KNAPIK - Erste Securities Polska S.A.

 

Członkowie

MARIUSZ BIEŃKOWSKIBondSpot S.A.

MAŁGORZATA KALINKOWSKA – BM PKO BP S.A.

IZABELA OLSZEWSKA – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MARIUSZ PIĘKOŚ – Bank Pekao S.A.

JAROSŁAW KOWALCZYK – Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce

ROBERT WĄCHAŁA – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Komitet Użytkowników
Zgodnie z art. 28 rozporządzenia CSDR, z dniem 3 marca 2020 r. w ramach Zespołu Doradczego utworzony został Komitet Użytkowników. W skład Komitetu Użytkowników wchodzą członkowie Zespołu Doradczego, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Użytkowników sprawuje Przewodniczący Zespołu Doradczego, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Użytkowników - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego.
Zgodnie z § 159 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Komitet Użytkowników pełni funkcje opiniodawcze i doradcze dla Zarządu i Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu depozytowego mających istotny wpływ na jego uczestników, a w szczególności w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt, zasad przyznawania uczestnictwa w systemie depozytowym, zasad przyjmowania papierów wartościowych do depozytu, poziomu usług świadczonych przez Krajowy Depozyt lub struktury opłat pobieranych przez Krajowy Depozyt.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Użytkowników określone zostały w § 156-166 Regulaminu KDPW.

Przewodniczący*

 *w związku z rezygnacją Przewodniczącego Zespołu Doradczego, złożoną z dniem 15 stycznia 2017 r., do czasu powołania jego następcy, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu Doradczego

 

Zastępca Przewodniczącego

DARIUSZ KNAPIK - Erste Securities Polska S.A.

 

Członkowie

MAŁGORZATA KALINKOWSKA – BM PKO BP S.A.

MARIUSZ PIĘKOŚ – Bank Pekao S.A.

JAROSŁAW KOWALCZYK – Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce

ROBERT WĄCHAŁA – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Ostatnia aktualizacja:24-11-2022 Do góry