Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Grupy ECSDA

Stowarzyszenie ECSDAEuropean Central Securities Depositories Association powstało w 1997 roku w Madrycie jako forum wymiany informacji oraz reprezentacji wspólnych interesów środowiska europejskich centralnych depozytów papierów wartościowych. Przedmiotem prac stowarzyszenia są zagadnienia o charakterze regulacyjnym, technicznym, finansowym i ekonomicznym mające wpływ na funkcjonowanie centralnych depozytów oraz na świadczenie usług depozytowych i rozrachunku papierów wartościowych. Stowarzyszenie posiada 41 członków (stan na październik 2020 r.) – są to centralne depozyty z 36 krajów europejskich.

Jedną z form organizacji działalności w ramach ECSDA są eksperckie grupy robocze, aktywne w zakresie konkretnych zagadnień tematycznych. Przedstawiciele Krajowego Depozytu biorą udział w pracach pięciu grup:
  • Grupa robocza ds. zarządzania ryzykiem (Risk management Working Group),
  • Grupa robocza ds. polityki (Policy Working Group),
  • Grupa robocza ds. rozrachunku (Settlement Working Group), 
  • Grupa robocza ds. zgodności (Compliance Working Group), 
  • Grupa robocza ds. harmonizacji, w szczególności zdarzeń korporacyjnych (Harmonisation, particularly in the area of corporate actions and general meetings Working Group).

Grupa Robocza ds. polityki
Grupa Robocza ds. polityki publicznej analizuje i wypracowuje wspólne stanowisko europejskich centralnych depozytów w odniesieniu do inicjatyw i propozycji prawnych dotyczących rynku papierów wartościowych, mających wpływ na funkcjonowanie infrastruktury depozytowej i rozrachunkowej. Stanowiska i rekomendacje wypracowane przez Grupę, w oparciu o zidentyfikowane wspólne interesy europejskich centralnych depozytów, są przekazywane członkom ECSDA oraz – za pośrednictwem Rady Dyrektorów ECSDA – europejskim podmiotom rynkowym oraz instytucjom mającym wpływ na tworzenie regulacji europejskich, tj. Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu czy europejskim organom nadzorczym – ESMA i EBA. Grupa monitoruje również implementację regulacji europejskich w Państwach Członkowskich i wskazuje regulatorom ewentualne problemy w tym zakresie.
Ważnym przedmiotem prac grupy jest rozporządzenie nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) wraz z rozporządzeniami uzupełniającymi. Dotychczasowe prace służyły wypracowaniu wspólnego stanowiska członków stowarzyszenia w trakcie konsultacji przepisów rozporządzenia oraz oceny wpływu przepisów CSDR na działalność centralnych depozytów, innych instytucji infrastruktury oraz uczestników rynku. Grupa odgrywa istotną rolę także na etapie interpretacji przepisów oraz formułowania przez właściwe organy wytycznych dotyczących ich implementacji.
Grupa bierze udział w uzgadnianiu stanowiska członków stowarzyszenia na potrzeby podejmowanych działań konsultacyjnych i opiniotwórczych dotyczących także innych niż CSDR istotnych inicjatyw, zarówno regulacyjnych (np. nowelizacji dyrektyw AIFMD i UCITS V, regulacji z zakresu projektu Unii Rynków Kapitałowych, w tym - regulacji dotyczącej rozwiązywania konfliktu praw), jak też technologicznych (np. blockchain). Prowadzona jest ponadto współpraca z grupami ekspertów działającymi przy Komisji Europejskiej (European Post-Trade Forum; EPTF) oraz przy ECB (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral; AMI-SeCo).

Grupa robocza ds. rozrachunku
Grupa zajmuje się specjalistycznymi zagadnieniami dotyczącymi zarówno przygotowania, jak też realizacji rozrachunku papierów wartościowych, w tym zasadami postępowania w przypadku nieterminowego rozrachunku, zgodnie z wymogami dyscypliny rozrachunku określonymi w przepisach CSDR.
Istotnym przedmiotem prac grupy były kwestie rozrachunku w ramach transgranicznych połączeń operacyjnych pomiędzy centralnymi depozytami papierów wartościowych. W ramach grupy przygotowywane zostały raporty dot. harmonizacji zasad rozrachunku w Europie na potrzeby Komisji Europejskiej, EBC, AFME (Association for Financial Markets in Europe, dawny ESF).

Grupa robocza ds. zgodności
Grupa robocza ds. zgodności zajmuje się specjalistycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemu zapewnienia zgodności z przepisami prawa w ramach centralnych depozytów papierów wartościowych. Na etapie przygotowań do autoryzacji centralnych depozytów zgodnie z wymogami CSDR grupa analizowała wymogi organizacyjne wynikające z przepisów rozporządzenia, wymogi dotyczące zasad oceny ryzyka w związku z tworzeniem połączeń operacyjnych przez centralne depozyty, a także zasady tworzenia planów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Ważnym przedmiotem prac grupy pozostają zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Grupa robocza ds. zdarzeń korporacyjnych
Grupa koncentruje się przede wszystkim na pracach standaryzacyjnych dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych, związanym zarówno z formułowaniem i interpretacją standardów, jak też monitorowaniem ich realizacji.
Prace grupy stanowią kontynuację prac Grupy roboczej ECSDA ds. harmonizacji, która opracowała raporty poświęcone tematyce obsługi zdarzeń korporacyjnych, które zawierały propozycje standardów rynkowych w zakresie obsługi zdarzeń przez centralne depozyty papierów wartościowych.Propozycje standardów stały się podstawą prac firmowanych przez Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG), których efektem są europejskie standardy rynkowe obsługi zdarzeń corporate actions Markets Standards for Corporate Actions Processing, opublikowane przez CAJWG w 2009 r.
Obecnie grupa robocza ds. zdarzeń korporacyjnych zaangażowana jest proces konsultacji rozwiązań legislacyjnych stanowiących uzupełnienie dyrektywy 2017/828 zmieniającej dyrektywę 2007/36 w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (tzw. SRD-II).
Ostatnia aktualizacja:28-09-2020 Do góry