Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Kontakt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Kompleks "Centrum Giełdowe"   obejrzyj na Youtube

T:
 
+48 22 537 93 43
www.kdpw.pl
kdpw@kdpw.pl

kdpw@kdpw.pl to adres właściwy w sprawie przekazywania Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, a także reklamacji dotyczących kar pieniężnych naliczonych za nieprzeprowadzenie rozrachunku we właściwym terminie

NIP
: 526-10-09-528
REGON: 010789310
KRS: 0000081582 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł
LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

Zachęcamy równiez do kontaktu na podane poniżej adresy email:
 • w sprawie obsługi Emitentów
 • w sprawach dotyczących identyfikacji akcjonariuszy: emitent@kdpw.pl
 • w sprawie rozrachunku: rozrachunek@kdpw.pl
 • w sprawie Repozytorium Transakcji EMIR: repository@kdpw.pl
 • w sprawie Repozytorium Transakcji SFTR: SFTR@kdpw.pl
 • w sprawie ARM: arm@kdpw.pl
 • w sprawie kodów LEI: lei_service@kdpw.pl
 • w sprawie kodów ISIN: isin@kdpw.pl
 • w sprawie usługi eVoting-board: eVb-kontakt@kdpw.pl
 • w sprawie Portalu Danych:data@kdpw.pl
 • w sprawie obsługi uczestników systemu rekompensat: sr@kdpw.pl
 • w sprawie wypłat z systemu rekompensat: rekompensaty@kdpw.pl
 • w sprawach teleinformatycznych: di_serwis@kdpw.pl
 • w sprawach MFA: mfa@kdpw.pl, T +48 22 537 94 49
 • w sprawach związanych gromadzeniem informacji o zadłużeniu emitentów: rze@kdpw.pl
 • w sprawie upadłości lub restrukturyzacji uczestnika powiadomienia.upadlosci@kdpw.pl *
  * adres email właściwy wyłącznie w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych
Ostatnia aktualizacja:11-01-2023 Do góry