Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obowiązki raportowe

Uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW S.A.:

  • raportu dziennego w formie komunikatu – semt.rc1.001.02, o którym mowa w § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. W odpowiedzi na ten komunikat Krajowy Depozyt przesyła komunikat semt.rc2.001.01, zawierający wynik kontroli raportu dziennego. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w Krajowym Depozycie, a zagregowanymi stanami posiadania papierów wartościowych wynikającymi z prowadzonej przez niego ewidencji papierów wartościowych, stwierdzonej wskutek kontroli raportów dziennych uczestnika wykonywanej przez KDPW, uczestnik ma obowiązek przekazania do KDPW informacji wskazującej przyczyny oraz sposoby korygowania niezgodności nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przypadku takiej niezgodności, zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 2) Regulaminu KDPW, 

 

  • informacji miesięcznych dotyczących stanu własności i obrotu obligacjami Skarbu Państwa
    - o czym mowa w § 13 Szczegółowych Zasad Działania KDPW - na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które należy dostarczyć do siódmego dnia roboczego każdego miesiąca w formacie komunikatu semt.tr1.001.04. W odpowiedzi na ten komunikat Krajowy Depozyt przesyła komunikat  semt.tr2.001.04 zawierający wynik weryfikacji informacji przesłanej przez uczestnika.

Kryteria wyboru operacji dla SPW

 

  • informacji o liczbie prowadzonych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych w cyklu miesięcznym w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy - sporządzanej na podstawie § 14 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (wzór U16).

 

 

Ostatnia aktualizacja:29-04-2022 Do góry