Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zawarcie umowy o uczestnictwo

Umowa o uczestnictwo bezpośrednie w KDPW może być zawarta w ramach różnego rodzaju działalności prowadzonej na rynku instrumentów finansowych przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo:

Działalność maklerska:

 • Umowa dla podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
  • biuro maklerskie,
  • biuro maklerskie – rachunek własny,
  • sponsor emisji,
  • reprezentant.

Działalność powiernicza:

 • Umowa dla podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze
  • depozytariusz,
  • depozytariusz rachunek własny,
  • sponsor emisji,
  • reprezentant.


Działalność właściwa dla CSD:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Działalność polegająca na prowadzeniu izby rozrachunkowej:

 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących własność innego uczestnika bezpośredniego, z którym podmiot ten zawarł umowę o prowadzenie dla niego konta depozytowego oraz reprezentowania go w zakresie dotyczącym rejestrowania wyników rozrachunków transakcji przeprowadzanych w ramach izby rozrachunkowej
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Działalność polegająca na prowadzeniu działalności w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność


Inna działalność:

 • Umowa dla posiadacza rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie
 • Umowa dla podmiotu, który powierza KDPW prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność

 

Termin zawarcia umowy o uczestnictwo lub rozszerzenia uczestnictwa o nowy typ uczestnictwa

Zgodnie z § 32 Regulaminu KDPW (dalej: Regulamin) Krajowy Depozyt podejmuje decyzję w sprawie zawarcia z wnioskodawcą umowy o uczestnictwo bezpośrednie albo rozszerzenia tego uczestnictwa o nowy typ uczestnictwa oraz przygotowuje dla wnioskodawcy odpowiedź w tej sprawie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia przez niego wniosku o zawarcie tej umowy, a jeżeli wnioskodawcą jest CSD albo CCP – w terminie trzech miesięcy od tego dnia.

Forma składania dokumentów
Wniosek oraz załączone do niego dokumenty wymagają dostarczenia w formie oryginału lub ich uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu – zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.
Dodatkowo (zgodnie z § 6 Regulaminu), dokumenty urzędowe sporządzone za granicą powinny zostać legalizowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jeżeli dokument urzędowy został sporządzony w państwie, które przystąpiło do konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze w dniu 5 października 1961 r., dokument taki powinien być opatrzony apostille wydanym przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.
Ostatnia aktualizacja:06-07-2021 Do góry