Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Konta domyślne

Podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania konta domyślnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: 
 1. Konto domyślne jest kontem podmiotowym służącym
  • realizacji rozrachunków dokonywanych w papierach wartościowych, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, na podstawie dowodów ewidencyjnych, które nie wskazują numeru konta podmiotowego właściwego w zakresie określonych w nich operacji, 
  • dokonywaniu zapisów ewidencyjnych wynikających z transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na podstawie instrukcji KDPW_CCP do dokumentu z rynku zawierającego warunki tych transakcji, jeżeli treść tej instrukcji nie pozwala na ustalenie numeru konta podmiotowego właściwego w zakresie określonych w niej operacji;
 2. Wskazanie przynajmniej jednego konta domyślnego dla uczestnika w danym rodzaju działalności (czyli na kod Instytucji/zawierającego) jest obowiązkowe.
 3. Dodatkowo uczestnik może podać drugie ID konta - w takim przypadku jedno ID konta będzie używane dla rynku zorganizowanego a drugie do działalności poza rynkiem zorganizowanym;
 4. Funkcję konta domyślnego w ramach danego rodzaju działalności może pełnić wyłącznie konto podmiotowe prowadzone, stosownie do rodzaju tej działalności tj.: 
  • dla uczestników bezpośrednich prowadzących działalność maklerską, w typie uczestnictwa: biuro maklerskie, biuro maklerskie - rachunek własny, deponent - biuro maklerskie albo reprezentant (agent do spraw rozrachunku), 
  • dla uczestników bezpośrednich prowadzących działalność powierniczą lub maklerską bez wykonywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek klienta, w typie uczestnictwa: depozytariusz, depozytariusz-rachunek własny albo reprezentant (agent do spraw rozrachunku), 
  • dla uczestników bezpośrednich posiadaczy rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie i prowadzącego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie rejestrowania na rzecz innych podmiotów papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku, w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny; 
  • dla uczestników bezpośrednich prowadzących izbę rozrachunkową, w typie uczestnictwa: izba rozrachunkowa, 
  • dla uczestników bezpośrednich prowadzących inną działalność, w typie uczestnictwa deponent;
 5. Uczestnik bezpośredni może także wskazać Krajowemu Depozytowi konto podmiotowe prowadzone dla niego w ramach typu uczestnictwa reprezentant (agent do spraw rozrachunku), które ma pełnić funkcję konta domyślnego w zakresie rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym przez dany podmiot reprezentowany w rozrachunkach przez tego uczestnika. W przypadku, gdy uczestnik bezpośredni dokonał zarówno wskazania, o którym mowa w pkt 2, jak i w zdaniu poprzednim, właściwym kontem domyślnym w zakresie dotyczącym rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym przez dany podmiot jest konto podmiotowe prowadzone dla uczestnika w typie reprezentant;
 6. Wskazanie konta domyślnego uczestnik bezpośredni dokonuje w formie pisemnej;
 7. W przypadku, gdy uczestnik bezpośredni nie wskaże konta podmiotowego mającego pełnić funkcję konta domyślnego, bądź też odwołał takie wskazanie i nie dokonał nowego - Krajowy Depozyt jest uprawniony do dokonania wyboru kont podmiotowych, które będą pełnić funkcje kont domyślnych w ramach poszczególnych rodzajów działalności uczestnika, na potrzeby realizacji rozrachunków transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym w zakresie, w jakim nie będzie można do nich zastosować zapisów pkt 4. Niezwłocznie po dokonaniu takiego wyboru Krajowy Depozyt informuje o nim uczestnika za pośrednictwem ESDI;
 8. W przypadku, gdy zawierającym jest Zdalny Członek Giełdy, konto domyślne wskazuje reprezentant (agent do spraw rozrachunku). W przypadku braku wskazania konto domyślne określa KDPW;
 9. W przypadku, gdy zawierającym będzie uczestnik pośredni, reprezentanta (agenta do spraw rozrachunku) wskazuje on sam, a reprezentant wskazuje konto domyślne dla tego zawierającego. W przypadku braku wskazania konto domyślne określa KDPW;
 10. Mechanizm konta domyślnego pozwala nie wypełniać pełnych danych dotyczących konta podmiotowego reprezentanta w instrukcji lub zleceniu. Wystarczy wskazanie kodu Instytucji a system KDPW uzupełni dane o konto domyślne;
 11. Jeżeli w wyniku rozrachunku przeprowadzonego w Krajowym Depozycie konto domyślne zostało uznane papierami wartościowymi, a nie jest ono w tym zakresie kontem właściwym, uczestnik jest zobowiązany doprowadzić do przeniesienia papierów wartościowych z konta domyślnego na konto lub konta podmiotowe prowadzone w ramach właściwego w zakresie tego rozrachunku typu uczestnictwa nie później, niż do końca dnia, w którym rozrachunek ten nastąpił. W takim przypadku zapisanie przez uczestnika papierów wartościowych na rachunkach zbiorczych nie może nastąpić przed przeniesieniem tych papierów z konta domyślnego na konto prowadzone w ramach właściwego dla danego rozrachunku typu uczestnictwa. Uczestnik może także wskazać właściwe konto podmiotowe dla danego rozrachunku jeszcze przed jego dokonaniem, w drodze wzbogacenia instrukcji będącej podstawą tego rozrachunku.
Ostatnia aktualizacja:28-06-2013 Do góry