Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

ARM – zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy

 ARM - aktualności

Usługa ARM – pośrednictwo w raportowaniu do organów nadzoru zgodnie z wymogami MIFIR
Z dniem 3 stycznia 2018 r. KDPW rozpoczął działalność zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (Approved Reporting Mechanism, ARM). Usługa ARM polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie (UE) nr 600/2014 (MIFIR).
KDPW pośredniczy w przekazywaniu informacji o transakcjach na podstawie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie działalności ARM udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Paszport europejski
Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy (ARM) posiada uprawnienie do świadczenia usługi w całej Unii Europejskiej. Przekazywanie zgłoszeń przez ARM dokonywane jest do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania.
W chwili obecnej KDPW pośredniczy w przekazywaniu zgłoszeń do następujących organów nadzoru: 
  • Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)
  • Komisja Nadzoru Finansowego (Polska) 
  • Malta Financial Services Authority (Malta) 
  • Portuguese Securities Market Commission (Portugalia) 
  • Autorité des marchés financiers (Francja)
  • Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypr)
  • Czech National Bank (Czechy)
  • Federal Financial Supervisory Authority (Niemcy)
  • Narodna Banka Slovenska (Słowacja)
  • Financial Market Authority (Austria)
  • Financial and Capital Market Commission (Łotwa)
  • Hellenic Capital Market Commission (Grecja)
KDPW będzie nawiązywać współpracę z kolejnymi organami nadzoru, w miarę potrzeb klientów. Podmioty zainteresowane świadczeniem usługi przez KDPW prosimy o kontakt na adres mailowy arm@kdpw.pl.

Doświadczenie KDPW oraz komplementarność usług
KDPW od roku 2013 świadczy usługę repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 (EMIR), budując tym samym doświadczenie oraz tworząc rozwiązania technologiczne i proceduralne w zakresie przyjmowania i przechowywania zgłoszeń o transakcjach w instrumentach pochodnych. Usługa ARM stanowi element realizacji jednego z podstawowych celów strategicznych KDPW, jakim jest wprowadzanie i rozwój nowych rozwiązań zwiększających katalog świadczonych usług, w tym w szczególności usług komplementarnych względem dotychczasowej działalności, odpowiadających na potrzeby zarówno dotychczasowych jak i nowych klientów krajowych i zagranicznych. KDPW zalicza usługę ARM do szerokiej oferty usług posttransakcyjnych, dających klientom możliwość wypełniania kolejnych obowiązków regulacyjnych.

Efekt synergii dla uczestników
KDPW oferuje dostosowane do potrzeb klientów modele raportowania, dające możliwość przesłania kompletu wymaganych danych oraz wykorzystania przez ARM danych przekazanych do repozytorium transakcji (w przypadku raportów dotyczących transakcji w instrumentach pochodnych) albo danych transakcyjnych pochodzących z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. (w przypadku raportów dotyczących transakcji zawieranych na tych rynkach). Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne ograniczenie wolumenu przekazywanych danych w procesie wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem MIFIR.

Bezpieczeństwo
KDPW oferuje zautomatyzowany i zabezpieczony interfejs komunikacyjny oraz wypracowany model współpracy z organami nadzoru i uczestnikami. Gwarantuje to prawidłowe i niezakłócone wywiązywanie się z obowiązków raportowych. Jako ARM, KDPW, co do zasady, przejmuje również odpowiedzialność prawną za niekompletność lub nieterminowe przekazanie, w imieniu podmiotu zobowiązanego, zgłoszeń do organu nadzoru.

Szeroki zakres walidacji

W usłudze ARM zaprojektowane zostały mechanizmy zapewniające kompletność i poprawność przekazywanych raportów, w tym wykrywanie oczywistych błędów i pominięć. Mechanizmy te to zestaw kontroli formalnych i merytorycznych realizowanych przez ARM.
  • Kontrole formalne polegają na weryfikacji uprawnień podmiotu do przesyłania raportów do ARM oraz na badaniu zgodności przekazanego pliku xml ze schematem xsd obsługiwanych w systemie ARM komunikatów. Kontroli tej podlegają wszystkie komunikaty wykorzystywane w systemie ARM.
  • Kontrole merytoryczne polegają na zapewnieniu poprawności przekazanych danych.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM.


Ważne informacje
Jak zostać uczestnikiem ARM?
Prezentacja usługi ARM
Obsługa raportów
Specyfikacja systemu do obsługi ARM
Dokumentacja komunikatów xml
Regulacje i wzory dokumentów
Testy

Przydatne linki:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Dyrektywa 2014/65/UE (MIFID II)
Rozporządzenie (UE) 600/2014 (MIFIR)
RTS do rozporządzenia MIFIR
Rozporządzenie (UE) 1033/2016
Rozporządzenie (UE) 648/2012 (EMIR)
Q&A on MiFIR data reporting

Wszelkie pytania dot. usługi ARM prosimy kierować na adres: arm@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:11-08-2022 Do góry