Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O projekcie

W dniu 30 maja 2022 r. opublikowano finalne przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) 600/2014 i (UE) 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE, tzw. DLT Pilot Regime. Rozporządzenie, za wyjątkiem niektórych przepisów, zacznie obowiązywać 23 marca 2023 r.

DLT Pilot Regime jest częścią przyjętego we wrześniu 2020 r. Digital Finance Package, pakietu rozwiązań dotyczących finansów cyfrowych, obejmującego strategie w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej. Program pilotażowy zakłada utworzenie rynku dla stokenizowanych instrumentów finansowych, promowanie absorbcji technologii DLT w obszarze transakcyjnym i posttransakcyjnym oraz umożliwienie uczestnikom rynku oraz europejskim organom nadzoru zdobycia doświadczeń, w tym ocenę szans i zagrożeń, związanych z technologią DLT.

Z początkiem 2022 r. Krajowy Depozyt uruchomił projekt badawczy, którego celem jest analiza możliwości oraz zasadności udziału KDPW oraz uczestników rynku krajowego w programie pilotażowym dla infrastruktur DLT. Podstawowym założeniem programu jest umożliwienie firmom inwestycyjnym, platformom obrotu oraz centralnym depozytom papierów wartościowych prowadzenia infrastruktur rynkowych DLT dla stokenizowanych instrumentów finansowych. Dodatkowo, podmioty trzecie, nieautoryzowane zgodnie z MiFIDII czy CSDR są również uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie takich infrastruktur, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu. Przepisy przewidują również szereg możliwych zwolnień czy wyłączeń spod reżimów MiFIDII i CSDR dla infrastruktur rynkowych DLT. Na pierwszy plan wysuwa się możliwość prowadzenia systemu obrotu oraz systemu depozytowo-rozrachunkowego w ramach jednej infrastruktury DLT Trade and Settlement System, a także możliwość udzielania bezpośredniego dostępu do infrastruktury dla inwestorów, bez pośrednictwa instytucji finansowych. Jeśli, w ocenie ESMA oraz Komisji Europejskiej program pilotażowy zakończy się sukcesem przepisy dotyczące infrastruktur DLT mogą być transponowane do pozostałych unijnych regulacji dla rynków kapitałowych.

Nowe technologie niosą ze sobą szereg zalet i szans, niemniej to także szereg wyzwań i zagrożeń dla uczestników tradycyjnej infrastruktury rynku. W ocenie KDPW, celowym jest zatem podjęcie próby oceny zasadności stosowania technologii rozproszonych rejestrów z perspektywy poszczególnych segmentów krajowego rynku kapitałowego oraz szans i zagrożeń jakie może nieść ze sobą zmiana modelu operacyjnego. Dodatkowo, kluczowe wydaje się określenie potencjalnie nowej roli poszczególnych uczestników rynku, w tym KDPW, banków depozytariuszy i domów maklerskich. Perspektywa trwałej implementacji przepisów w zakresie infrastruktur rynkowych DLT czy też pojawienia się nowych uczestników rynku oferujących alternatywę i konkurencyjne modele rynku w odniesieniu do infrastruktury tradycyjnej skłaniają by temat programu pilotażowego, a także potencjału technologii DLT adresować z należytą uwagą.

Regulacje
Publikacje, materiały
Korespondencja
Ostatnia aktualizacja:07-06-2022 Do góry