Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa walnych zgromadzeń


Krajowy Depozyt, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Dyrektywy o prawach akcjonariuszy (SRD II), a także Rozporządzenia wykonawczego do Dyrektywy SRD II, uczestniczy w procesie obsługi walnych zgromadzeń spółek, których akcje rejestrowane są w KDPW.
Wymiana informacji pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Walne Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, znajdują się w instrukcji użytkownika, dostępnej z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia.

Wymiana informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne ISO20022. Szczegółowe informacje w zakresie schematów oraz przykładów komunikatów stosowanych przez KDPW, zostały opublikowane na platformie SWIFT MyStandards.

Obsługa podstawowa
Rejestracja walnego zgromadzenia w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ksh, umożliwia sporządzenie i udostępnienie spółce wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W przypadku spółek giełdowych, tryb podstawowy dodatkowo umożliwia obsługę procesów wynikających z dyrektywy SRD II.

Obsługa rozszerzona
Rejestracja walnego zgromadzenia w trybie rozszerzonym, oprócz funkcjonalności dostępnych w ramach trybu podstawowego, umożliwia także przeprowadzenie głosowania z wykorzystaniem systemu eVoting udostępnianego przez Krajowy Depozyt. Aplikacja w wersji rozszerzonej umożliwia wprowadzanie treści uchwał znajdujących się w porządku obrad walnego zgromadzenia, weryfikację tożsamości osób uprawnionych z akcji na okaziciela oraz ich pełnomocników, komunikację elektroniczną pomiędzy uprawnionym a emitentem, a także utrwalenie przebiegu głosowania zdalnego.
Emitenci, którzy posiadają dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia, mogą korzystać z rozszerzonych funkcji tej aplikacji w ramach już posiadanych uprawnień.

SRD II
W związku z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia wykonawczego (EU) 2018/1212 do Dyrektywy SRD II, zakres informacji wymienianych pomiędzy spółką a akcjonariuszami istotnie się zmienił. Zmienił się również zakres funkcjonalny aplikacji Walne Zgromadzenia.
Aplikacja Walne Zgromadzenia zapewnia m.in.:
  • przekazywanie przez spółkę zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, które obok Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, spółka powinna zamieścić na swojej stronie internetowej, chyba, że komplet danych spółka wskaże podczas rejestracji walnego zgromadzenia w aplikacji KDPW,
  • przekazywanie spółce zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnym zgromadzeniu w ramach dotychczasowego wykazu osób uprawnionych, 
  • przekazywanie spółce informacji o wybranej przez akcjonariusza metodzie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądaniu potwierdzenia zarejestrowania i policzenia głosów (nowy, dodatkowy wykaz), 
  • przekazywanie spółce informacji o pełnomocnikach ustanowionych przez akcjonariuszy (nowy, dodatkowy wykaz), 
  • przekazywanie spółce informacji o sposobie realizacji głosów przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników w przypadku głosowania elektronicznego (nowy, dodatkowy wykaz), oraz
  • przekazywanie przez spółkę potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.

eVoting
Aplikacja Walne Zgromadzenia udostępniona spółkom jest powiązana z aplikacją obsługującą głosowanie zdalne eVoting,
w której osoby uprawnione z akcji są uwierzytelniane przez KDPW poprzez rejestrację uprawnień wynikających z przekazanych przez uczestników KDPW wykazów osób uprawnionych z akcji do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, sporządzonych na podstawie wystawionych uprawnionym zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W aplikacji eVoting zostały zaimplementowane funkcjonalności, udostępniane również innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i przebiegu walnego zgromadzenia, w tym w szczególności uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.

Uczestnicy KDPW, z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia, uzyskają możliwość dostępu do podstawowych danych walnego zgromadzenia, a także rejestrowania uprawnień jako pełnomocnik do udziału w walnym zgromadzeniu.

Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia mogą uzyskać osoby upoważnione przez uczestnika, zgodnie z zasadami uzyskiwania dostępu do usług KDPW obwiązującymi w ramach jednolitego systemu dostępowego.

Głosowanie w roli pełnomocnika jest możliwe z poziomu aplikacji eVoting. Z dostępu do aplikacji eVoting będą mogły korzystać osoby posiadające konto dostępowe w jednolitym systemie dostępowym KDPW, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień od uczestnika.

Platforma blockchain

Aplikacje: eVoting oraz Walne Zgromadzenia zostały zbudowane w oparciu o technologię blockchain, która z wykorzystaniem szeregu narzędzi kryptograficznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji. Aplikacje udostępnione zostały w ramach Platformy Blockchain oferowanej przez KDPW uczestnikom rynku kapitałowego.

Ostatnia aktualizacja:16-06-2021 Do góry