Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

eVoting

eVoting
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje wszystkim spółkom, których akcje zarejestrowane są w KDPW, innowacyjne rozwiązanie w zakresie elektronicznego głosowania na Walnych Zgromadzeniach – eVoting - z wykorzystaniem technologii blockchain.


eVoting to aplikacja do zdalnego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach spółek, które przewidziały możliwość wykorzystania tej aplikacji oraz do przeglądania informacji o walnych zgromadzeniach zarejestrowanych w systemie KDPW.

        

eVoting - informacje ogólne

eVoting dla Emitenta - film

eVoting dla Emitenta - broszura

     eVoting dla Akcjonariusza - film

     eVoting dla Akcjonariusza - broszura


Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie jakim jest eVoting umożliwia czynny udział w Walnym Zgromadzeniu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, ułatwia dostęp do wiarygodnej informacji o Walnych Zgromadzeniach, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki Walnego Zgromadzenia, w tym w sposób oddania głosów przez inwestora.

Rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na Walnych Zgromadzeniach, wpisują się w założenia i cel dyrektywy 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Shareholders’ Rights Directive) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

eVoting ma szansę znacząco wpłynąć na aktywizację akcjonariuszy i zachęcić ich do brania czynnego udziału w życiu spółek, których są współwłaścicielami, zapewniając jednocześnie pełny zakres funkcjonalności w zakresie obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy wszystkich podmiotów biorących udział w procesie. Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy może zostać przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Jak to działa?

INFORMACJE DLA INWESTORÓW
Aplikacja eVoting 
Instrukcja korzystania z aplikacji eVoting, w szczególności tego jak oddawać głosy z wykorzystaniem tej aplikacji

FILMOWE PORADNIKI
:

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

Realizacja praw akcjonariuszy

Uprawnienia do udziału w WalnymINFORMACJE DLA EMITENTÓW
Walne Zgromadzenia- aplikacja do obsługi Walnych Zgromadzeń spółek publicznych
Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia
Funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia dla emitentów
Jak zorganizować walne zgromadzenie z wykorzystaniem aplikacji eVoting? 
Informacje dla Emitentów w aplikacji Walne Zgromadzenia

FILMOWE PORADNIKI:

Rejestracja Walnego Zgromadzenia

Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia

Lista Obecności

Uprawnienia, pełnomocnictwa


Porządek obrad WZ


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KDPW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB RACHUNKI ZBIORCZE
W aplikacji eVoting zostały zaimplementowane funkcjonalności, udostępniane również innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i przebiegu walnego zgromadzenia, w tym w szczególności uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.
Uczestnicy KDPW, z poziomu aplikacji Walne Zgromadzenia - uzyskają możliwość dostępu do podstawowych danych walnego zgromadzenia, a także rejestrowania uprawnień jako pełnomocnik do udziału w walnym zgromadzeniu. Dostęp do aplikacji Walne Zgromadzenia mogą uzyskać osoby upoważnione przez uczestnika, zgodnie z zasadami uzyskiwania dostępu do usług KDPW obwiązującymi w ramach jednolitego systemu dostępowego.
Głosowanie w roli pełnomocnika jest możliwe z poziomu aplikacji eVoting. Z dostępu do aplikacji eVoting będą mogły korzystać osoby posiadające konto dostępowe w jednolitym systemie dostępowym KDPW, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień od uczestnika.
Nie uległy zmianie dotychczasowe zasady przekazywania przez uczestników KDPW wykazów uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, z zastrzeżeniem, że uczestnicy, którzy chcą oferować swoim klientom możliwość głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych, powinni wdrożyć w swoich systemach zmiany w komunikacie xml seev.ins.001.01 (instrukcja dotycząca operacji na papierach).
więcej o wdrożeniu zmian w tym komunikacie 
Prowadzący Rachunki Papierów Wartościowych - funkcjonalności dostępne w ramach aplikacji Walne Zgromadzenia i aplikacji eVoting

PLATFORMA BLOCKCHAIN
Aplikacje: eVoting oraz Walne Zgromadzenia zostały zbudowane w oparciu o technologię blockchain, która z wykorzystaniem szeregu narzędzi kryptograficznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji. Udostępnione zostały w ramach Platformy Blockchain oferowanej przez KDPW uczestnikom rynku kapitałowego. 
Rrozwiązanie nie wymaga, aby każdy interesariusz, w tym przede wszystkim inwestor czy emitent, aktywnie uczestniczyli w sieci blockchain. Podmioty zamierzające wyłącznie korzystać z dostępnych funkcjonalności nie muszą ponosić kosztów budowy i utrzymania sieci.

* 31 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanych przepisach znajdują się m.in. rozwiązania dokonujące zmiany w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, poprzez wprowadzenie w Kodeksie Spółek Handlowych możliwości przeprowadzenia przez spółkę walnego zgromadzenia z udziałem oraz głosowaniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania stosownego upoważnienia w statucie.
Zgodnie z nowym brzmieniem Art. 4065 § 1. „Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie”.
Ostatnia aktualizacja:19-06-2020 Do góry