Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Regulamin

Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne
- tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2023 r.

archiwum zmian


Obecnie wymóg identyfikacji numerem identyfikacyjnym LEI wprowadzają następujące regulacje UE:
1. EMIR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
2. REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
3. MiFID II / MiFIR - Rozporządzenie (EU) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniającym Rozporządzenie (EU) 600/2014 obowiązek zgłaszania transakcji wynikający z Art. 26 .
4. CSDR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, Dz. Urz. UE L 257 z 28.8.2014, s. 1, z późn. zm.
5. SFTR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Obowiązek posiadania kodu LEI spoczywa na: 
  • podmiotach prawnych zawierających transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC 
  • podmiotach prawnych zawierających transakcje na rynkach kasowych regulowanych i OTC 
  • uczestnikach Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym w typie Emitent 
  • podmiotach zawierających transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
Ostatnia aktualizacja:30-12-2022 Do góry