Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

System Rekompensat

Informacja dla podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEAKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi System rekompensat w Polsce od stycznia 2001 roku w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat uprawnionym inwestorom.

Lista uczestników
 

Informacje dla uczestników
 

Informacje dla inwestorów
 


Informacje ogólne
Celem systemu jest zapewnienie inwestorom, w przypadku niewypłacalności uczestnika systemu rekompensat, wypłat rekompensat do wysokości określonej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, z tytułu:
 • utraty środków pieniężnych zapisanych na rachunkach pieniężnych, środków pieniężnych należnych inwestorom z tytułu usług objętych ochroną systemu, z wyłączeniem należności przedawnionych oraz
 • zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w podmiotach będących uczestnikami systemu rekompensat, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności objętych ochroną systemu rekompensat (tj. czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz usług, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
  System rekompensat jest mechanizmem posiłkowym wobec podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i zabezpiecza w ograniczonym zakresie aktywa powierzone przez inwestora. Prawo do rekompensaty ze środków systemu rekompensat nie pozbawia inwestora możliwości dochodzenia pozostałych roszczeń bezpośrednio od firmy inwestycyjnej.

  Działanie systemu rekompensat w Polsce regulują poniższe akty prawne:

 • Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów,
 •  Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”),
 •  Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat.

   

  Od 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest członkiem stowarzyszenia EFDI - European Forum of Deposit Insurers, zrzeszającego europejskie systemy gwarancji depozytów oraz systemy rekompensat dla inwestorów. Aktualnie organizacja zrzesza 72 instytucje, w tym dwie z Polski: KDPW i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. (o Systemie rekompensat w Polsce w newsletterze EFDI)
   

  Organizacja systemu rekompensat

 • Ostatnia aktualizacja:18-08-2022 Do góry